دنیای ترجمه شعر

برچسب: نیکل بک

This Means War >-> Nickelback

نویسنده در آبان.۰۸, ۱۳۹۱, در دسته Nickelback, Nickelback

This Means War

To line up to the ring for a battle that you can’t win
برای آماده کردن میدان برای جنگی که نمیتونی پیروز بشی
Swing as hard as you can swing, it will still mean nothing
به سختی بچرخ، این هنوز هیچ معنایی نداره
Shoulda seen it comin’, it had to happen sometime
باید میدیدیش که داره میاد، باید بعضی وقتا اتفاق بیفته
But you went and brought a knife to an all out gun fight
اما تو رفتی و فقط یه چاقو برای جنگ در مقابل اسلحه آوردی

And the only thing to save
و تنها چیز برای حفظ کردن
Is the banner that you wave
پرچمی هست که به احتزار درآوردی
To be wrapped around your grave
تا روی قبرت پیچیده بشه

You’ve gone too far
خیلی دور رفتی
Who you think you are
فکر میکنی کی هستی؟
Is this what you came for
این چیزیه که براش اومدی؟
Well this means war
خب این یعنی جنگ

Say anything you want, but talk will get you nowhere
هرچی میخوای بگو اما حرف زدن تورو به جایی نمیبره
The only thing you’ve brought was psychological warfare
تنها چیزی که آورده بودی جنگ افزار روانی بود
Well there’s no getting out and now you gotta wonder
خب هیچ راه خروجی نیست و تو نگران میشی
Who will dig you out when you’re six feet under
کی تو رو از قبر بیرون میاره وقتی که توی قبری؟

And the only thing to save
و تنها چیز برای حفظ کردن
Is the banner that you wave
پرچمی هست که به احتزار درآوردی
To be wrapped around your grave
تا روی قبرت پیچیده بشه

You’ve gone too far
خیلی دور رفتی
Who you think you are
فکر میکنی کی هستی؟
Is this what you came for
این چیزیه که براش اومدی؟
Well this means war
خب این یعنی جنگ

And the only thing to save
و تنها چیز برای حفظ کردن
Is the banner that you wave
پرچمی هست که به احتزار درآوردی
To be wrapped around your grave
تا روی قبرت پیچیده بشه

You’ve gone too far
خیلی دور رفتی
Who you think you are
فکر میکنی کی هستی؟
Is this what you came for
این چیزیه که براش اومدی؟
Well this means war
خب این یعنی جنگ

Well this means war
خب این یعنی جنگ


Youtube

Leave a Comment :, , , بیشتر...