دنیای ترجمه شعر

برچسب: dima balan

Back To Her Future >-> Julia Volkova ft Dima Balan

نویسنده در اسفند.۰۳, ۱۳۹۱, در دسته Julia Volkova, Julia Volkova

Back To Her Future

I close my eyes
چشم هام رو میبندم
Still I can see you clearly
اما هنوز میتونم که واضح ببینمت
And it burns me up inside hey
و این منو از درون میسوزونه

Another night
یک شب دیگه
I miss you here beside me
دلم برات تنگ شده
Try to figure out my life
سعی میکنم که زندگیم رو بفهمم

Oh I made the way too long
اوه، من این راه رو خیلی طولانی کردم
And now she’s moving all alone
و حالا داره به تنهایی حرکت میکنه

She said she was heading
گفتش که داره سعی میکنه
Back to her future
تا به زندگیش برگرده
Throwing the hands up
از میون دست هایی که بالان
We were going away
ما داشتیم از مسیرمون دور میشدیم

She said she would not be soon there
گفتش که به زودی اونجا نخواهد بود
I thought I would chase her
فکر کردم که باید تعقیبش کنم
She don’t feel the same
اما منظورش این نبود

And if I don’t make a move
و اگه حرکتی انجام ندم
I’m sure gonna lose the biggest part of me
مطمئنم که بزرگترین بخشم رو از دست میدم
So whatever it takes I’m gonna find a way
پس به هر قیمتی شده راهی پیدا میکنم
To get back in her future
تا به زندگیش برگردم

Deep inside
در درونم
I try to find the reason why
دارم سعی میکنم که دلیلش رو پیدا کنم که چرا
I couldn’t give the strength you needed
نتونستم قدرتی رو که بهش نیاز داری بهت بدم

Reaching out
دارم میفهمم
What are the pieces missing out
که چه چیزهایی گم شدن
Could I let it slip away
میتونستم که بذارم به خواب بره

Oh I made the way too long
اوه، من این راه رو خیلی طولانی کردم
And now she’s moving all alone
و حالا داره به تنهایی حرکت میکنه

She said she was heading
گفتش که داره سعی میکنه
Back to her future
تا به زندگیش برگرده
Throwing the hands up
از میون دست هایی که بالان
We were going away
ما داشتیم از مسیرمون دور میشدیم

She said she would not be soon there
گفتش که به زودی اونجا نخواهد بود
I thought I would chase her
فکر کردم که باید تعقیبش کنم
She don’t feel the same
اما منظورش این نبود

And if I don’t make a move
و اگه حرکتی انجام ندم
I’m sure gonna lose the biggest part of me
مطمئنم که بزرگترین بخشم رو از دست میدم
So whatever it takes I’m gonna find a way
پس به هر قیمتی شده راهی پیدا میکنم
To get back in her future
تا به زندگیش برگردم

All in all I can’t blame her
نمیتونم سرزنشش کنم

For calling it quits
إرای اینکه بگم پرداخت شده
Should have been more attentive
باید بیشتر حواسم جمع میبود

To her every need
برای هر چیزی که نیاز داشت

She said she was heading
گفتش که داره سعی میکنه
Back to her future
تا به زندگیش برگرده
Throwing the hands up
از میون دست هایی که بالان
We were going away
ما داشتیم از مسیرمون دور میشدیم

She said she would not be soon there
گفتش که به زودی اونجا نخواهد بود
I thought I would chase her
فکر کردم که باید تعقیبش کنم
She don’t feel the same
اما منظورش این نبود

And if I don’t make a move
و اگه حرکتی انجام ندم
I’m sure gonna lose the biggest part of me
مطمئنم که بزرگترین بخشم رو از دست میدم
So whatever it takes I’m gonna find a way
پس به هر قیمتی شده راهی پیدا میکنم
To get back in her future
تا به زندگیش برگردم

Leave a Comment :, , , , بیشتر...