دنیای ترجمه شعر

برچسب: t-killah

Shot >-> Lena Katina ft. T Killah

نویسنده در مهر.۱۳, ۱۳۹۱, در دسته Lena Katina, Lena Katina

SHOT

You pulled the trigger and the night froze
ماشه رو کشیدی و شب منجمد شد
All the people stopped to see
تمام مردم توقف کردن تا ببینن
Then my heart fell into pieces
بعدش هم قلب من شکست
And the skies crashed down on me
و آسمان ها روی من سقوط کردن

You pulled the trigger and the night froze
ماشه رو کشیدی و شب منجمد شد
All the people stopped to see
تمام مردم توقف کردن تا ببینن
Then my heart fell into pieces
بعدش هم قلب من شکست
And the skies crashed down on me
و آسمان ها روی من سقوط کردن

It was the shot heard around the world
این صدای گلوله بود که در جهان شنیده شد
It was the shot heard around the world
این صدای گلوله بود که در جهان شنیده شد

When I saw ya, it was love at first sight…
وقتی که دیدمت، در اولین مرحله عشق بود
You knew what you were doing, didn’t care at what price
میدونستی که داری چیکار میکنی و به بهایی که باید بدی اهمیت نمیدادی
Cause I would hold you down… but I won’t hold you down
چون من تو رو پایین نگه میدارم، اما تو رو پایین نگه نمیدارم
I thought I was the player girl… but you can play around
من فکر میکدم که من بازیکنم دختر… اما تو میتونی بازی کنی
You’re on another level, you dirty, you know it
تو توی یه مرحله دیگه ای، تو کثیفی، میدونی
Playing like you’re innocent, not trying to show it
جوری باز میکنی که انگار بی گناهی، سعی نمیکنی که نشونش بدی
Doesn’t even matter cause to you I never mattered
اصلا اهمیتی نداره چون من برای تو اصلا اهمیت نداشتم
You cut my heart out from my chest and served it on a platter
قلبم رو از توی سینم کندی و توی ظرف سرو کردیش

You said forever, I should’ve known
تو گفتی برای همیشه، باید میدونستم
You’re here one minute, but now you’re gone
برای یک دقیقه اینجایی، اما تو رفتی
You keep on talking, but I don’t hear none
به حرف زدنت ادامه بده، اما من هیچی نمیشنوم
Cause the damage is done
چون خسارت زدن تموم شده

You pulled the trigger and the night froze
ماشه رو کشیدی و شب منجمد شد
All the people stopped to see
تمام مردم توقف کردن تا ببینن
Then my heart fell into pieces
بعدش هم قلب من شکست
And the skies crashed down on me
و آسمان ها روی من سقوط کردن

It was the shot heard around the world
این صدای گلوله بود که در جهان شنیده شد
It was the shot heard around the world
این صدای گلوله بود که در جهان شنیده شد

My love for you has gone away
عشق من نسبت به تو از بین رفته
I won’t waste another day
یک روز دیگه رو تلف نمیکنم
If you wanna leave, it’s not to my dismay
اگه میخوای بری، این از ترس من نیست
You can keep it low… yeah, you can keep it low
میتونی کم نگهش داری… آره، میتونی کم نگهش داری
Acting like a beginner but you’re really a pro
مثل یک تازه کار نقش بازی میکنی اما تو واقعا حرفه ای
Never woulda guessed you were like the rest
هیچ وقت فکر نمیکردم تو مثل بقیه ای
Thought you were the best, but you were something less
فکر میکردم که تو بهترینی، اما تو چیزی کمتر بودی
My love was on the line, you had my heart and mind
عشق من روی مسیر بود، تو قلب و مغزم رو داشتی
To turn your back on someone who loves you should be a crime
پشکردن به کسی که دوست داره جنایته
You said forever, I should’ve known
تو گفتی برای همیشه، باید میدونستم
You’re here one minute, but now you’re gone
برای یک دقیقه اینجایی، اما تو رفتی
You keep on talking, but I don’t hear none
به حرف زدنت ادامه بده، اما من هیچی نمیشنوم
Cause the damage is done
چون خسارت زدن تموم شده

You pulled the trigger and the night froze
ماشه رو کشیدی و شب منجمد شد
All the people stopped to see
تمام مردم توقف کردن تا ببینن
Then my heart fell into pieces
بعدش هم قلب من شکست
And the skies crashed down on me
و آسمان ها روی من سقوط کردن

It was the shot heard around the world
این صدای گلوله بود که در جهان شنیده شد
It was the shot heard around the world
این صدای گلوله بود که در جهان شنیده شد

Put my guard down, that’s what I get
حفاظم رو پایین بیار، این چیزیه که من بدست آوردم
Caught your bullet right in my chest
گلوله سرگردونت درست تو سینمه
Put my guard down, that’s what I get
حفاظم رو پایین بیار، این چیزیه که من بدست آوردم
Caught your bullet right in my chest
گلوله سرگردونت درست تو سینمه

You pulled the trigger and the night froze
ماشه رو کشیدی و شب منجمد شد
All the people stopped to see
تمام مردم توقف کردن تا ببینن
Then my heart fell into pieces
بعدش هم قلب من شکست
And the skies crashed down on me
و آسمان ها روی من سقوط کردن

It was the shot heard around the world
این صدای گلوله بود که در جهان شنیده شد
It was the shot heard around the world
این صدای گلوله بود که در جهان شنیده شد


Youtube

Leave a Comment :, , , , بیشتر...