دنیای ترجمه شعر

برچسب: taylor swift

We Are Never Ever Get Back Together >-> Taylor Swift

نویسنده در مرداد.۲۶, ۱۳۹۱, در دسته Taylor Swift, Taylor Swift

We Are Never Ever Getting Back Together

I remember when we broke up the first time
وقتی باهم برا اولین بار به هم زدیم یادم میاد
Saying this is it, I’ve had enough, ’cause like
میگفتم همینه، به اندازه کافی داشتم، چون انگار که
We haven’t seen each other in a month
برای یک ماه هستش که همدیگه رو ندیدیم
When you, said you, needed space, what?
وقتی که گفتی به زمان نیاز دارم، چی؟
Then you come around again and say
بعدش دوباره اومدی و گفتی
Baby, I miss you and I swear I’m gonna change
عزیزم، دلم واست تنگ شده و قسم میخورم که عوض بشم
Trust me, remember how that lasted for a day
بهم اطمینان کن، یادت میاد که چقدر برای یک روز طول کشید
I say, I hate you, we break up, you call me, I love you
من گفتم، ازت متنفرم، ما بهم زدیم، تو صدام کردی،(و گفتی) دوست دارم

Oooh we called it off again last night
ما دوباره دیشب با هم به هم زدیم
But Oooh, this time I’m telling you, I’m telling you
اما این دفعه دارم بهت میگم
We are never ever ever ever getting back together
ما هیچ وقت دوباره با هم دوست نمیشیم
We are never ever ever ever getting back together
ما هیچ وقت دوباره با هم دوست نمیشیم
You go talk to your friends talk
تو برو و با دوستات حرف بزن
And my friends talk to me
و دوستای منم با من حرف میزنن
But we are never ever ever ever getting back together
اما ما هیچ وقت دوباره با هم دوست نمیشیم

Like ever
مثل همیشه

I’m really gonna miss you picking fights
من واقعا دلم برای دعواهامون تنگ میشه
And me, falling for a screaming that I’m right
و من، فریاد میزدم که حق با منه
And you, will hide away and find your piece of mind with some indie
و تو، خودتو پنهان میکنی و تیکه خودت از من رو پیدا میکنی با یکم استقلال
record that’s much cooler than mine

چیزی رو نگه دار که از من خیلی باحال تره

Oooh you called me up again tonight
امشب دوباره بهم زنگ میزنی
But Oooh, this time I’m telling you, I’m telling you
اما این دفعه بهت میگم
We are never ever ever ever getting back together
ما هیچ وقت دوباره با هم دوست نمیشیم
We are never ever ever ever getting back together
ما هیچ وقت دوباره با هم دوست نمیشیم
You go talk to your friends talk
تو برو و با دوستات حرف بزن
And my friends talk to me
و دوستای منم با من حرف میزنن
But we are never ever ever ever getting back together
اما ما هیچ وقت دوباره با هم دوست نمیشیم

I used to think, that we, were forever ever ever
قبلا فکر میکردم که ما تا ابد با همیم
And I used to say never say never
و میگفتم هیچوقت نگو هرگز
Huh, he calls me up and he’s like, I still love you
بهم زنگ میزنه و هنوز هم دوست داشتنیه، هنوز عاشقتم
And i’m like, i’m just, I mean this is exhausting, you know
و من درست…، من فقط…، منظورم اینه که خیلی خسته کنندست، میدونی که
We are never getting back together, like ever
ما هیچ وقت دوباره با هم دوست نمیشیم، مثل همیشه

We are never ever ever ever getting back together
ما هیچ وقت دوباره با هم دوست نمیشیم
We are never ever ever ever getting back together
ما هیچ وقت دوباره با هم دوست نمیشیم
You go talk to your friends talk
تو برو و با دوستات حرف بزن
And my friends talk to me
و دوستای منم با من حرف میزنن
But we are never ever ever ever getting back together
اما ما هیچ وقت دوباره با هم دوست نمیشیم

We, oooh, oooh, not back together, we
ما دوباره با هم دوست نمیشیم
Oh, getting back together
با هم دوست نمیشیم

You go talk to your friends talk
تو برو و با دوستات حرف بزن
And my friends talk to me
و دوستای منم با من حرف میزنن
But we are never ever ever ever getting back together
اما ما هیچ وقت دوباره با هم دوست نمیشیم


Youtube

Leave a Comment :, , , بیشتر...

Last Christmas >-> Taylor Swift

نویسنده در تیر.۰۳, ۱۳۹۱, در دسته Taylor Swift, Taylor Swift

Last Christmas

Last Christmas I gave you my heart
کریسمس قبل من قلبم رو به تو دادم
But the very next day, you gave it away
اما چند روز بعد، بهم پس دادیش
This year, to save me from tears
امسال، برای اینکه خودم رو از اشک‎ها حفظ کنم (برای اینکه گریه نکنم)
I’ll give it to someone special
قلبم رو به یک نفر خاص میدم

Once bitten and twice shied
یکبار گول خوردم و دوبار خجالت کشیدم
I keep my distance but you still catch my eye
من فاصلم رو از تو حفظ کردم (از تو دورم) اما تو هنوز چشمای من رو جذب میکنی
Tell me baby
عزیزم بهم بگو
Do you recognize me?
من رو میشناسی؟
Well, it’s been a year, it doesn’t surprise me
خب، الآن یک سال شده، این منو شگفت زده نمیکنه
Merry Christmas, I wrapped it up and sent it
کریسمس مبارک، اینو نوشتم و فرستادمش
With a note saying ‘I love you’, I meant it
همراه با متنی که میگفت “دوست دارم”، منظورم این بود
Now I know what a fool I’ve been
الآن میفهمم که چه احمقی بودم
But if you kiss me now, I know you’d fool me again
اما اگه منو الآن ببوسی، من میدونم که تو منو دوباره احمق میکنی

Last Christmas I gave you my heart
کریسمس قبل من قلبم رو به تو دادم
But the very next day, you gave it away
اما چند روز بعد، بهم پس دادیش
This year, to save me from tears
امسال، برای اینکه خودم رو از اشک‎ها حفظ کنم (برای اینکه گریه نکنم)
I’ll give it to someone special
قلبم رو به یک نفر خاص میدم

Last Christmas I gave you my heart
کریسمس قبل من قلبم رو به تو دادم
But the very next day, you gave it away
اما چند روز بعد، بهم پس دادیش
This year, to save me from tears
امسال، برای اینکه خودم رو از اشک‎ها حفظ کنم (برای اینکه گریه نکنم)
I’ll give it to someone special
قلبم رو به یک نفر خاص میدم

A crowded room and friends with tired eyes
یک اتاق شلوغ و دوست‎هایی با چشم‎های خسته
I’m hiding from you and your soul of ice
من از تو و روح یخی تو مخفی کردم
My God, I thought you were someone to rely on
خدای من، فکر میکردم تو کسی هستی که میشه بهش اعتماد کرد
Me, I guess I was a shoulder to cry on
من، حدس میزنم یه شونه بودم تا روم گریه کنی
A face on a lover with a fire in his heart
یک صورت عاشق با آتشی توی قلبش
A girl on a cover but you tore her apart
یک دختر توی پوشش اما تو اون (دختر) رو کنار گذاشتیش
Maybe this year
شاید امسال
Maybe this year I’ll give it to someone special
شاید امسال قلبم رو به یک نفر خاص بدم

Last Christmas I gave you my heart
چون کریسمس قبل من قلبم رو به تو دادم
But the very next day, you gave it away
اما چند روز بعد، بهم پس دادیش
This year, to save me from tears
امسال، برای اینکه خودم رو از اشک‎ها حفظ کنم (برای اینکه گریه نکنم)
I’ll give it to someone special
قلبم رو به یک نفر خاص میدم

Last Christmas I gave you my heart
کریسمس قبل من قلبم رو به تو دادم
But the very next day, you gave it away
اما چند روز بعد، بهم پس دادیش
This year, to save me from tears
امسال، برای اینکه خودم رو از اشک‎ها حفظ کنم (برای اینکه گریه نکنم)
I’ll give it to someone special
قلبم رو به یک نفر خاص میدم

And last Christmas
و کریسمس قبل
And this year
و امسال
It won’t be anything like, anything like
این چیز دوست داشتنی‎ای نخواهد بود

Last Christmas I gave you my heart
کریسمس قبل من قلبم رو به تو دادم
But the very next day, you gave it away
اما چند روز بعد، بهم پس دادیش
This year, to save me from tears
امسال، برای اینکه خودم رو از اشک‎ها حفظ کنم (برای اینکه گریه نکنم)
I’ll give it to someone special
قلبم رو به یک نفر خاص میدم

Leave a Comment :, , , بیشتر...